Teamroller

Utveckling i ledningsgrupper, projektgrupper m.m.

I grupper, där man är beroende av varandras insatser för att tillsammans ska nå ett specifikt mål, är det viktigt att ha klart för sig vilka styrkor som teammedlemmarna har naturligt men också att definiera vilka roller som man behöver ta på sig för att nå målet.

01
  1. Om det finns oklarheter kring vad man faktiskt ska åstadkomma tillsammans, börjar man med att formulera det.
  2. Teammedlemmarna gör klart för sig vad som är ens naturligt starka sidor, vad som faller sig mindre naturligt, hur man typiskt bedömer situationer och företeelser. Sedan ser man på gruppsammansättningen. Detta gör man med hjälp av Rebus Typformulär, JTI eller MBTI.
  3. Teamroller handlar om vad man gör i ett visst sammanhang. Vilka teamroller tar man på sig i gruppen och är detta det optimala utifrån vad man vill åstadkomma? Finns det en övervikt för vissa roller, saknas vissa roller? Med Rebus teamroller kan man få syn på detta. Genom att det har samma grund som Rebus Typformulär, kan man också se hur naturliga de olika rollerna är för var och en. Kanske behöver man göra ändringar?
  4. Med Rebus teamroller kan man också definiera vad man som team borde göra (dvs vilka teamroller som borde lyftas fram) för att vara framgångsrikt. Bedömningen kan göras i teamet (ger upphov till viktiga diskussioner!) eller av utomstående personer som kan ha synpunkter på vad teamet åstadkommer.

Formulären är hjälpmedel att synliggöra vad som gäller just nu. Rebus Typformulär visar ”vilka man är”, Rebus teamroller ("jag") vad man gör och Rebus teamroller ("vi") vad man borde göra. De är viktiga utgångspunkter för diskussioner i teamet kring hur man kan effektivisera teamets utveckling.

Beroende på vad gruppen vill uppnå, kan vissa delar betonas och andra eventuellt utgå.

Jag kan hjälpa dig med: